Humanities Branch Degree Committee
Director Qi Xuemin
Associate Director Zhang Cheng
Han Lixin
Members Chen   Bisheng
Chen Yongguo
Jiang Yunpeng
Li Feiyue
Wang Cheng
Wang Wei
Wu Guosheng
Xie Zhixi
Zhang Xushan
Zhao Pingan
Zhou Peng
Zhu Donghua
Secretary Jiang Yunpeng