Academic Committee of SH

16, Oct, 2019

Chairman Tang Wenming
Vice Chairmen
Ni Yuping    
Wang Wei
Members
Feng Zongxin    
Juan Xueyan
Liu Shi
Liu Yong
Liu Fenrong
Mei Xueqin
Wan Junren
Wang Hui
Wu Guosheng
Yan Haiping
Zhang Butian
Zhao Pingan
Secretary Zhang   Leyan